Vår Kvalitetspolicy

LäkarAkademien Sverige AB levererar bemanning av vårdpersonal såsom läkare och sjuksköterskor till Landsting/Regioner, Kommuner och Privata bolag på ett strukturerat, kostnadseffektivt och kvalitetsmedvetet sätt.

Denna kvalitetspolicy utgör grunden för allt handlande i företaget och är ett stöd i beslutssituationer. Policyn ska vara känd och förstådd av alla inom företaget och på så sätt vara integrerad i vårt dagliga arbete.

Vi samarbetar med konsulter som har god kompetens medicinskt och socialt, samt som förstår att leverera kundnöjdhet. Med dessa konsulter ska vi bemanna uppdrag på vårdenheter hos vårdgivarna.

Våra kunder ska alltid kunna lita på oss att vi levererar rätt kompetens enligt de krav som ställts och till rätt pris samt att samarbetet med oss skall vara smidigt och enkelt på ett likvärdigt/jämnt sätt med hög kvalitetsnivå.

Våra konsulter ska alltid kunna lita på oss att vi ordnar bra uppdrag till dem, att de får betalt i tid och att de uppfattar vår administration & våra rutiner som enkel att arbeta i och tar minimalt av deras tid i anspråk.

Genom ett ständigt förbättringsarbete med kunden och konsulten i fokus skall deras upplevelse av oss vara den bästa så vi uppnår bra lojalitet och goda referenser.

För att uppnå detta ska vi:

 • vara lättillgänglig
 • hålla vad vi lovat / kommit överens om
 • ge korrekt information
 • relationerna ska alltid vårdas väl så alla upplever glädje och förtroende med att samarbeta med oss
 • tillhandahålla enkla lättarbetade rutiner och IT-system
 • arbeta strukturerat och systematiskt enligt fastställda processer
 • tillämpa ett kvalitetsledningssystem samt vara certifierad i ISO 9001

För att ständigt förbättras ska vi:

 • alltid följa upp leveranserna veckovis
 • vara yrkesstolta med höga krav på oss själva
 • vara lyhörda på kunders och konsulters önskemål och förslag
 • identifiera och rapportera problem, avvikelser etc. direkt
 • ledarskapet är ansvarsfull och tydlig
Vårt ISO9001 certifikat
LäkarAkademien är ISO9001 certifierad sedan 2021